Lưu ý: Nhập sai seri & chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ