Lưu ý: Chọn sai mệnh giá hoặc nhập sai seri có thể mất thẻ