Lưu ý: Chọn sai mệnh giá hoặc nhập sai seri có thể mất thẻ
Hãy nhập đúng sđt để xem lại thông báo & lưu ý nhập sai seri sẽ mất thẻ